حضور فعال مدیریت شرکت جنرال فوم در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان
گواهینامه فنی شرکت جنرال فوم به استناد بند دو ماده دو اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن